Aanandghar Articles

These articles are based on the actual work done at Aanandghar. The articles elaborates the methodology, pedagogy, philosophy of Aanandghar through different topics like activities, freeplay, sibling issue, parenting, etc.
These articles elaborates the two way process of learning, research, experiments carried on, at Aanandghar, that is-
1. Theory to practice
and
2. Practice to (theory) theorisation.

“मूल कसं शिकतं” - लेखमाला (एकूण लेख - 33)

आनंदघरी मुलांसोबत कशाप्रकारे काम केले जाते, त्यामागचा विचार काय आहे, उपक्रम कसे घेतले जातात, मुलं कशी रमतात, बदलत्या काळातील पालकत्व असे विविध विषय लेखांमध्ये हाताळले आहेत. लेखातून आनंदघरची पद्धती, शिक्षणशास्त्र, त्यामागचा विचार, तत्व मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

Palakniti
(पालकनीती)

DESCRIPTION

Juvenile Justice, Law and Society
(बालगुन्हेगारी, कायदा आणि समाज)

DESCRIPTION

Book Review
(पुस्तक परीक्षण)

DESCRIPTION

© Copyright 2020 Aanandghar - All Rights Reserved